The work of voice actors/actresses continues to expand into various fields, not only in anime but also in TV and events, and even some of them are artists.
Under such circumstances, celebrating voice actors’ birthdays on the radio, at events, and on social media has become a familiar event among fans.

So here at Anime! Anime!, we will be introducing the voice actors/actresses whose birthdays are coming soon.
This time, we’ve picked out the voice actors/actresses who will be celebrating their birthdays between November 8 and November 14.

November 8

Dodo Asako
Inaba Minoru
Takamiya Shunsuke
Akiyoshi Toru
Shimotsuki Yukari

November 9

Takamura Akiko
Shindo Naomi
Nagasaki Minami
Kikuchi Kokoro
Kasahara Akira
Sonooka Shintaro
Hiki Shuma

November 10

Mamiya Kurumi
Tadokoro Azusa
Matsuzaki Akiko
Kano Chiaki
Watanabe Rumi
Kanda Akemi
Oikawa Hitomi
Hayashi Saori
Tsunakawa Hiroyuki
Sakurai Toru

November 11

Yamada Miho
Komatsu Mikako
Omigawa Chiaki
Sakai Kanako
Yamada Fushigi
Tsuchiya Toshihide
Suzuki Tatsuo
Yanai Ken
Kumabuchi Suguru
Hayase Toshiyuki

November 12

Hisakawa Aya
Ishikawa Hiromi
Kobayashi Motoko
Yamagishi Haruo
Ai Ichitaro
Misono Yukihiro
Tanaka Kazuhisa
Ginga Banjo
Tanaka Hideyuki
Hayashi Daichi

November 13

Asano Mayumi
Takeda Megumi
Saito Yuka
Irie Rie
Shinomiya Saya
Yokoo Hiroyuki
Takahashi Yugo
Higuchi Tomoyuki

November 14

Korogi Satomi
Tanaka Atsuko
Nishino Yoko
Okubo Aiko
Mori Ayaka
Kido Ibuki
Fujisaki Shigeyasu
Kondo Hironori
Saito Mizuki
Kudo Gaku

Happy birthday to all of you!